Over CGM

CGM  |  Over CGM

Over CGM

De gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert zijn drie zelfstandige gemeenten, gelegen in Noordoost-Brabant. Samen hebben de drie gemeenten bijna 50.000 inwoners. De opgaven waar gemeenten voor komen te staan, worden steeds groter. De drie gemeenten willen echter zelfstandig blijven en hebben de drie ambtelijke organisaties laten fuseren om met name de dienstverlening op peil te houden. Een logische stap, van oudsher zijn de drie gemeenten onderling al sterk op elkaar gericht.

De samenwerking vindt plaats via een zogeheten gemeenschappelijke regeling. Officieel: Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. Kortweg: Werkorganisatie CGM. De samenwerking heeft alleen betrekking op een bundeling van de ambtelijke slagkracht waarbij de optimalisering van de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven, instellingen en aan de bestuursorganen voorop staat!

Kerndoelstellingen van de Werkorganisatie CGM

  • Een goede gemeentelijke dienstverlening
  • Een klantgerichte en klantvriendelijke opstelling
  • De dienstverlening dicht bij de burgers
  • Een uniform aanbod van publieksdiensten op de drie gemeentelijke locaties
  • Het tonen van betrokkenheid
  • Een goede dienstverlening tegen een aanvaardbare prijs
  • Een adequate bediening en (beleidsmatige) ondersteuning van de bestuurlijke gremia

Documenten CGM

Filmpje start CGM

Top